Month: czerwiec 2021

Wakacje '2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Kochane Dzieci!

            Za nami niezwykły rok szkolny – rok 2020/2021. Z pewnością wszyscy  będziemy go długo pamiętać. To czas, w większości, trudnej nauki zdalnej odbywającej się w domu przy komputerze. Czas lockdownu, kwarantanny, reżimu sanitarnego i, niestety, lęku   o zdrowie swoje i najbliższych. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę, bo jak powiedział Franklin Delano Roosevelt: ,,Ludzie pracujący razem jako wielka grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”. Dlatego dziś jesteśmy  już na mecie. Nieco ,,poobijani” przez pandemię COVID – 19, jednak jesteśmy i mamy  co świętować. Cieszmy się każdą chwilą, uśmiechajmy się do siebie, życzmy sobie jak najlepiej, dostrzegajmy w małych rzeczach wielkie sprawy. Idźmy tak, jakby ścieżka za kolejnym zakrętem miała się za chwilę wyprostować. Szukajmy dobrych ludzi i bądźmy dla nich dobrzy. Podążajmy tam, gdzie spokój i odpoczynek.

          Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji   i Obsługi dziękuję za pracę. Dziękuję za współpracę. Dziękuję za Waszą obecność.

          Na nadchodzące wakacje życzę, abyście każdego ranka budzili się z uśmiechem na twarzy, witali kolejny dzień z najwyższym szacunkiem i odpoczęli od szarej codzienności.  Jednak nie zapominajcie o rozwadze i rozsądku, by czas letniej kanikuły uznać za udany, wicedyrektor Ewa Sempławska

Pożegnanie Ósmoklasistów – rocznik 2020/2021

Pożegnanie Ósmoklasistów!

25 czerwca 2021 roku o godzinie 9:00 ostatni raz zabrzmiał dzwonek dla uczniów czterech  klas ósmych. Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej Szkoły. Ponieważ uroczystość odbywała się w reżimie sanitarnym, ósmoklasistów  w salach odwiedziła  Wicedyrektor Szkoły Pani Ewa Sempławska.

Najlepsi uczniowie uhonorowani zostali nagrodami, podziękowaniami za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, a także za systematyczną i aktywną pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, wolontariatu. Wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ponadto Pani Wicedyrektor Szkoły wręczyła listy gratulacyjne Rodzicom, których dzieci ukończyły  naukę z bardzo dobrymi   i celującymi ocenami  oraz wzorowym zachowaniem.

Drodzy Absolwenci!

Dziś zamykacie pewien rozdział swojego życia, by za dwa miesiące otworzyć nowy.  Nasze życie składa się właśnie z takich  „ rozdziałów” – „coś” się kończy, aby mogło zacząć się „coś”.

Nadszedł czas pożegnania. Mamy jednak nadzieję, że nie zapomnicie  o tych, którzy Was ukształtowali  i będziecie korzystać z życiowych rad, jakie Wam przekazywali. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Niech sumienie będzie Waszym przewodnikiem. Nigdy nie traćcie nadziei ani wiary w swoje siły, ale w dążeniu do celu nie zapominajcie o miłości, przyjaźni i szacunku dla każdego napotkanego człowieka. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma  ważną rolę do spełnienia. Wyznaczcie swój kierunek, ale uważajcie na życiowych zakrętach. Przygoda Waszego jutra zależy tylko od Was i nigdy nie jest na nią za późno. Wyruszacie w nieznane, więc p o w o d z e n i a!


Wicedyrektor Ewa Sempławska wraz ze społecznością szkolną

                         

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2021 r.

           „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

          Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw informacyjnych, dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz inicjują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych.

Ważnym elementem tych działań są: konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkolenia dla nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się profilaktyką, badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorem Kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Stowarzyszenie powstało pod koniec 2000 roku.

          Głównym celem tegorocznej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii SARS-CoV-2. Motywem przewodnim jest hasło: „W poszukiwaniu szczęścia”.

Do końca czerwca można wziąć udział w konkurach indywidualnych:

1. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny); dla przedszkolaków oraz uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej.
2. „Rozwiąż krzyżówkę” – konkurs krzyżówkowy (indywidualny); dla uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej.

Więcej informacji w poniższym linku:

PROJEKT ,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

Projekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA,  ŻE OD DNIA 02.08.2021 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU ,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas 6-7.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 49.879,00 zł.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy pobrać w sekretariacie szkoły od 21.06.2021 r. Zapraszamy!

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

  1. Świat odkrywamy, bo angielski super znamy – zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji językowych uczestników.
  2. Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki! – zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest zainteresowanie fizyką.
  3. Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy! – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń.
  4. Eksperymenty i doświadczenia matematyczne!- zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów matematycznych.
  5. Gimnastyka ciała – do umysłu droga cała! – zajęcia na Minisiłowni.

Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu: Małgorzata Pinkowska

„Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty !”

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA, ŻE OD DNIA 01.09.2021 r. – 31.03.2022 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Anwil dla Włocławka „Budujemy mosty 2021-  pod hasłem: „Wybór jest prosty – buduj z Dwójką solidne mosty !”

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy pobrać w sekretariacie szkoły od 21.06.2021 r. Zapraszamy!

Dofinansowanie projektu wynosi: 13 526,00 zł.

Cel projektu: Celem projektu jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem i właściwego korzystania z dóbr kultury. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji społecznych, a także rozwój pasji i zainteresowań, budowanie poczucia sprawczości i samostanowienia, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość ukazania, a także możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas 4-5.

Grupa 1 „ Babciu naucz mnie gotować, ja nauczę Cię głosować i kupować” oraz „Planeta Robotów”.

Grupa 2 „Okiem kamery – dokumentujemy piękno i historię naszej małej ojczyzny” oraz  „OBIEKTYW-ni promują piękno i historię małej okolicy”.

Koordynator projektu:  Małgorzata Pinkowska

Pomóżmy Nigerii

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

        Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji pomocy dla dzieci w Nigerii, którą organizuje Fundacja Rainbow for Nigeria.

Nigeria to kraj w Afryce. W związku z sytuacją polityczną, ekonomiczną oraz klęskami żywiołowymi (powódź), dzieci, które tam mieszkają wymagają pomocy. Fundacja Rainbow for Nigeria zbiera datki na żywność, odzież, książki oraz szkołę dla dzieci w Nigerii.

Fundacja A&A Rainbow for Nigeria jest organizacją pozarządową.  Jej misją jest przede wszystkim walka z głodem oraz umożliwienie edukacji dzieciom w Nigerii. Fundacja udziela pomocy najbiedniejszym rodzinom  w Nigerii, gdzie działa niewiele organizacji charytatywnych.

        Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby. Przezwyciężenie ubóstwa jest nie tylko aktem miłosierdzia. Podobnie jak niewolnictwo i apartheid, ubóstwo nie jest naturalne.  Jest stworzone przez człowieka i przez działania ludzi może być przezwyciężone  i wyeliminowane.

Pomoc ponad podziałami.

Fundacja A&A Rainbow for Nigeria

http://rainbowfornigeria.com

Nest Bank S.A.; numer rachunku: 84 2530 0008 2054 1061 9304 0001

Jeżeli możesz, to pomóż przywrócić dzieciom uśmiech.

Więcej informacji na stronach internetowych fundacji Rainbow for Nigeria.

Warsztaty dziennikarskie w klasie VI d

Wychowankowie Pani Małgorzaty Michalskiej – Pawlak wzięli udział w konkursie zespołowym kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 r., pn.: Między Marzeniem, a planem. Determinacja młodzieży zaowocowała tym, że jako jedna z dziesięciu szkół w Polsce otrzymaliśmy nagrodę główną.

W środę, 09,06.2021 roku, gościliśmy Pana Andrzeja Winiszewskiego, pedagoga, muzyka, dziennikarza radiowego, który przeprowadził warsztaty dziennikarskie. Uczniowie klasy VI d aktywnie uczestniczyli w zajęciach, dzięki którym poznali  arkana pracy dziennikarzy.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze dzięki zaangażowaniu Zespołu Zarządzającego Szkołą, wychowawcy klasy, koordynatora szkolnej kampanii, p. Kamili Szylbert, a także dzięki niesamowitej osobowości prowadzącego, p. Andrzeja Winiszewskiego.

Konkurs wiedzowy Omnibus

We wtorek, 19 maja 2021 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzowy Omnibus, do którego przystąpiło 34 uczniów z klas piątych i szóstych. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą w dziedzinie matematyki, historii i języka polskiego.
Na konkursowym podium znalazły się uczennice:

I miejsce – Maja Pomirska, kl. VI c
II miejsce – Natalia Sadowska, kl. V a
III miejsce – Roksana Sobucka, kl. VI b

Wyróżnienia otrzymały:
Maria Wróblewska, kl. VI c
Weronika Łuczak, kl. VI e
Katarzyna Kruszczak,  kl. VI e
Oliwia Gałan, kl. VI a

Serdecznie gratulujemy Wam osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Językowy sukces

THE BIG CHALLENGE  to Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego organizowany w Polsce już   po raz szósty. Uczniowie naszej szkoły mieli świetną okazję, by wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. Uczestnicy przystąpili do konkursowego testu w formie online na 4 poziomach uwzględniających ich aktualny wiek, poziom umiejętności i wiedzę językową.

Z przyjemnością przekazujemy wyniki:
Poziom 1
Miejsce 1 Maciej Kordylewski kl. 4b
Miejsce 2 Marta Kaczmarek kl. 5c
Miejsce 3 Marta Golubska kl. 3a
Poziom 2
Miejsce 1 Maja Pomirska kl. 6c
Miejsce 2 Lena Kawczyńska kl. 6e
Miejsce 3 Weronika Łuczak kl. 6e
Poziom 3
Miejsce 1 Zuzanna Marczak kl. 7c
Miejsce 2 Karolina Kostrzak kl. 7b
Miejsce 3 Gabriela Gronkowska kl. 7a
Poziom 3
Miejsce 1 Natalia Nidecka kl.8d
Miejsce 2 Laura Kirpluk kl. 8d
Miejsce 3 Natalia Bladusiak kl. 8a

Koordynatorem konkursu była Pani Małgorzata Weber.

Zwycięzcom, ich opiekunom i koordynatorowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.