KONKURS FOTOGRAFICZNY : „Przemiany chemiczne a zjawiska fizyczne w otaczającej nas rzeczywistości”

REGULAMIN KONKURSU

 „Przemiany chemiczne a zjawiska fizyczne w otaczającej nas rzeczywistości”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku,

Koordynatorzy: Ilona Tomczak- nauczyciel fizyki   i Agnieszka Lamparska- nauczyciel chemii.

Cele konkursu:

1. Upowszechnianie (poprzez fotografię) wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz innych nauk przyrodniczych.

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza fizyką i chemią.

3. Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem: zjawiskami zachodzącymi wokół nas, techniką, osiągnięciami nauki.

4. Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, rozbudzanie potrzeby samokształcenia i doskonalenia.

5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz weryfikacji zdobytych informacji.

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii.

Uczestnicy konkursu:

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 6, 7 i 8  szkół podstawowych.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim udział, należy przesłać prezentację multimedialną, w programie PowerPoint, z własnoręcznie wykonanym zdjęciem, obrazującym w sposób interesujący dowolnie wybraną przemianę chemiczną i zjawisko fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie albo świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie, wraz z dołączonym opisem co dane zjawisko i przemiana przedstawia i na czym polega. Prezentacja ma zawierać max. 5 slajdów.

Niech Wasze fotografie zaskakują ciekawymi ujęciami, zachodzących zjawisk fizycznych i przemian chemicznych!

W tytule maila proszę wpisać: „KONKURS FIZYCZNO-CHEMICZNY”,  w ostatnim dodatkowym slajdzie ma się znaleźć:

  • nazwisko i imię autora pracy, klasa,
  • pełna nazwa szkoły,
  • nazwisko nauczyciela/opiekuna,
  • źródła wiedzy wykorzystane w pracy.

2. Prace konkursowe będą oceniane za:

  • oryginalność pomysłu,
  • opis zjawiska fizycznego lub przemiany chemicznej,
  • ze względu na wykonanie.

3. Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 30 listopada 2021 roku na adres: szkolny2021pn@wp.pl z dopiskiem w temacie: „Przemiany chemiczne a zjawiska fizyczne  w otaczającej nas rzeczywistości”

4. O terminie rozstrzygnięcia Konkursu szkoły uczestników zostaną powiadomione drogą mailową. Informacja ta będzie również zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków.

5. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zgłaszający prace konkursowe jest jej wyłącznym autorem. Ponadto potwierdza, że prace konkursowe w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

6. Zgłoszenie prezentacji na Konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu.

7. Od decyzji jury konkursowego nie przysługuje odwołanie.

8. Powołane przez organizatora jury będzie czuwało nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Załączniki w zakładce: Projekty edukacyjne