Szkolny Konkurs Literacki

pod nazwą

Moje  zakończenie

– dla klas IV-VIII

na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania

REGULAMIN KONKURSU

I Cele konkursu:

 • popularyzacja literatury pięknej wśród dzieci i młodzieży,
 • budzenie kreatywności wśród uczniów,
 • doskonalenie umiejętności językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

II Wymagania konkursowe:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach zgłoszenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zaczytana Szkoła- edycja XLIX”.  
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku z klas IV-VIII.  
 3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej ksiązki/opowiadania.
 4. Uczestnicy konkursu, wykonując konkursowe zadanie, korzystają z księgozbioru biblioteki szkolnej i wybierają książki przeznaczone dla określonej grupy wiekowej (w razie trudności z doborem lektur uczestnicy konkursu mogą poprosić o pomoc polonistę lub nauczyciela bibliotekarza).
 5. Praca literacka powinna zostać napisana na komputerze (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany).
 6. Maksymalna objętość pracy to dwie strony A4.
 7. Praca powinna zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz klasę.

III Kryteria oceniania:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Będzie brała pod uwagę nastepujące kryteria:

1. Realizację tematu wypowiedzi.

2. Oryginalność ujęcia tematu.

3. Znajomość treści lektury.

4. Poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną.

5. Kompozycję pracy.

Uwaga! Wszystkie prace, które spełnią wskazane wyżej kryteria, zostaną nagrodzone oceną cząstkową z języka polskiego.

IV Terminy:

Prace należy składać do swojego nauczyciela języka polskiego do 28.11.2022 r.

V Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Przewidziane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc, upominki za zdobycie wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie .
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 grudnia 2022 r.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas apelu podsumowującego I semestr roku szkolnego 2022/2023.
 4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej oraz profilu facebookowym naszej szkoły.

                                                                Powodzenia!

Organizator Konkursu: Joanna Świeczkowska