Stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024.

1.STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych– do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki – do ukończenia 18 roku życia

2.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można pobrać w holu Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, a także
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

 lub ze strony

internetowej https://www.bip.um.wlocl.pl/

Wnioski należy złożyć w  terminie od dnia 01.09.2023r. do dnia 15.09.2023r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B).

Można również wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”

3.KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 • Rodzic lub opiekun prawny małoletniego ucznia
 • Pełnoletni uczeń
 • Dyrektor szkoły
 • świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu

4.JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 • W części II wniosku należy wpisać dane osobowe oraz adresowe dotyczące rodzica składającego wniosek;
 • W części III wniosku należy wpisać dane osobowe ucznia;
 • W części IV wniosku należy wpisać dane adresowe ucznia

      (w punkcie 1- adres faktycznego zamieszkiwania, w punkcie 2 adres meldunku stałego);

 • W części V wniosku należy zaznaczyć pożądane formy świadczenia pomocy materialnej (może być kilka form jednocześnie)

5.JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ   I MATERIALNEJ UCZNIA ( zawarte w części VI wniosku)

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Np. jeżeli rodzic składa wniosek
  w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień.
 • Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium
   nie może być wyższa niż 600 zł na osobę w rodzinie.
 • W punkcie 1 części VI wniosku należy wypisać wszystkie osoby, które tworzą grono rodziny zgodnie z definicją art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej „Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”, a także wymienić źródła ich dochodu (np. miejsce pracy, emerytura, renta, uczeń, student itp.).
 • W punkcie 2 części VI wniosku należy wpisać kwoty dochodów netto osiąganych przez członków rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym z działu pomocy środowiskowej, z działu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku);

UWAGA! – WPISANE W TYM PUNKCIE DOCHODY POWINNY BYĆ POTWIERDZONE W PUNKCIE 3 PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO RODZINY. (suma wszystkich świadczeń)

W PRZYPADKU GDY RODZINA NIE MA SWOJEGO PRACOWNIKA SOCJALNEGO NALEŻY UDAĆ SIĘ PO STOSOWNE POTWIERDZENIE DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE PRZY UL. OGNIOWA 8/10.

Ze względu na czas oczekiwania na potwierdzenie przez poszczególne Sekcje MOPR, sugerowane jest szybkie składanie wniosków w MOPR.

 • W punkcie 4 części VI wniosku należy wpisać wszystkie dochody netto jakie osiągnęła rodzina w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku z innych źródeł, w tym ze stosunku pracy, z działalności gospodarczej, z tytułu renty, emerytury, zasiłku chorobowego itp. (należy udokumentować stosownymi zaświadczeniami)
 • W punkcie 5 części VI wniosku można dokonać odliczenia od dochodu. Odliczeniu podlega kwota alimentów płacona na rzecz dziecka w innej rodzinie i potwierdzona stosownymi dokumentami;
 • W punkcie 6 części VI wniosku należy wpisać kwotę dochodu netto na  1 osobę
  w rodzinie;
 • W punkcie 7 części VI wniosku należy zaznaczyć informacje dotyczące sytuacji rodzinnej np. rodzina wielodzietna, niepełnosprawność itp.
 • Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich oświadczeń zawartych we wniosku (punkty 8 i 9 części VI oraz część VII wniosku) oraz o ZŁOŻENIU CZYTELNEGO PODPISU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ.
 • W części VIII wniosku należy zaznaczyć preferowany sposób odebrania przyznanej kwoty stypendium (wypłata w kasie Urzędu Miasta lub przelew bankowy ).
  W przypadku przelewu należy czytelnie wpisać numer konta w kratki (jedna cyfra
   w jednej kratce).
 • W części IX wniosku niezbędne jest potwierdzenie przez Dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, statusu ucznia – stypendysty.

6.JAK OBLICZYĆ DOCHÓD RODZINY ?

OBLICZANIE DOCHODU NETTO:

Przychód wykazany na zaświadczeniu (np. z zakładu pracy)  pomniejszamy o należy podatek, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” i świadczenie ,,dobry start’’ nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

7.DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Wnioskodawca otrzymujący  stypendium  szkolne  zobowiązany jest dostarczyć do Wydziału Edukacji  rachunki i faktury potwierdzające poniesienie kosztów na cele edukacyjne ucznia w terminie:

do 15 listopada za okres do grudnia danego roku szkolnego

– do 15 kwietnia za okres do czerwca danego roku szkolnego.

8.ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE

RODZICE    DZIECKA,   PEŁNOLETNI    UCZEŃ,   DYREKTOR    SZKOŁY   SĄ  OBOWIĄZANI NIEZWŁOCZNIE    POWIADOMIĆ   ORGAN,   KTÓRY PRZYZNAŁ STYPENDIUM O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE  BYŁY PODSTAWĄ JEGO PRZYZNANIA.

Zgodnie z regulaminem wysokość stypendium w roku szkolnym 2023/2024  będzie wynosiła 110,00 zł. miesięcznie.

W związku z powyższym do 15 listopada należy przedstawić faktury/rachunki na łączną kwotę co najmniej 440,00 zł  na jednego ucznia, a do 15 kwietnia faktury na kwotę 660,00 zł.

Łącznie w ciągu całego roku należy przedstawić faktury/rachunki na kwotę 1100,00 zł na jednego ucznia.

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek :

http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatnosci/

OBOWIĄZKI SZKOŁY W ZAKRESIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

Szkoła:

 1. Wydaje formularz wniosku.
 2. Informuje o sposobie jego wypełnienia.
 3. Informuje o miejscu i terminie złożenia wniosku.
 4. Informuje o obowiązku udokumentowania wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla uczniów ( faktury i/lub rachunki imienne).
 5. Potwierdza status ucznia w punkcie IX wniosku o stypendium szkolne.
 6. Po otrzymaniu z Urzędu Miasta listy stypendystów (na przełomie listopada a drugi raz w kwietniu) :
  1. na bieżąco kontroluje skreślenia z listy uczniów,
  1. kontroluje przeniesienia uczniów do innych szkół,
  1. kontroluje umieszczenia uczniów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Domu Dziecka itp.,
  1. oraz informuje o powyższym w formie pisemnej Wydział Edukacji UM

w trybie pilnym ( z dopiskiem-stypendia ),

 1. Informuje o możliwości złożenia wniosku o zasiłek szkolny w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego.
 2. Wydaje formularze wniosków o zasiłek szkolny.
 3. Informuje o sposobie jego wypełnienia.
 4. Informuje o terminie i miejscu złożenia wniosku o zasiłek.
 5. Potwierdza status ucznia w punkcie VIII wniosku o zasiłek szkolny.    

Informacji dotyczących stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela pedagog pod numerem telefonu 54 233-81-63

Załaczniki: