KONKURS NA NAJCIEKAWSZE BRYŁY PLATOŃSKIE w ramach projektu „Bez ciekawości – nie ma mądrości!”

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE BRYŁY PLATOŃSKIE

w ramach projektu „Bez ciekawości – nie ma mądrości!”.

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest p. Małgorzata Michalska- Pawlak, która powołuje Jury w składzie:

p. Małgorzata Michalska- Pawlak,

p. Danuta Latowska,

p. Wanda Porębska.

2. Cele konkursu:

– przełamanie strachu przed matematyką,

– rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,

-aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów.

.

3. Uczestnictwo:

Konkurs jest adresowany  do uczniów klas 4-8. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, wg następujących kategorii wiekowych:

I kategoria – szkoła podstawowa klasy 4-6

II kategoria – szkoła podstawowa klasy 7-8.

4. Przebieg konkursu:

Każdy uczeń wykonuje zdjęcie z wykonaną przez siebie bryłą platońską  z dowolnego materiału ( papier, brystol, zapałki, artykuły spożywcze, itp.).

Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: pawlakmal@amorki.pl z dopiskiem  „Konkurs na najciekawsze BRYŁY PLATOŃSKIE”,  najpóźniej do 30  listopada 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 roku. Informacje  o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku.

Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową, którą dołącza do wysyłanych zdjęć.

5. Kryteria oceniania:

– oryginalność i  kreatywność,

– poprawność techniczna i merytoryczna,

– walory artystyczne.

6. Nagrody:

 Laureaci I – III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wręczenie nagród nastąpi 15 grudnia 2021 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA