Oferta edukacyjna Hufca Pracy

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby wieku 15-18 lat (nie ukończone 18 lat)!!!

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

  • VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
  • szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
  • w formach pozaszkolnych

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:
1)  wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
2) dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
3)  szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania.

          WAŻNE:

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.)