Pedagodzy

Pedagog, czyli kto?

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania , pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!

Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora i każdego pracownika szkoły.

Pedagog szkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku

• troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów
• określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
• podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:
– obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas
– analizę wyników nauczania i ocen zachowania
– diagnozowanie środowiska ucznia

• udziela porad rodzicom, ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych