Pedagodzy

PEDAGODZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WŁOCŁAWKU

p.Monika Piernikowska – klasy I-III sala 119

p. Joanna Różanowska- klasy IV-VI sala 3

p. Anna Szlągiewicz- klasy VII-VIII sala 216

p. Kamila Szylbert- sala 200 b

PEDAGOG SPECJALNY – p. Anna Szlągiewicz sala 216

PSYCHOLOG- p. Marcin Cisek sala 200 b

 

Pedagog, czyli kto?

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania , pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!

Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy, dyrektora i każdego pracownika szkoły.

Pedagog szkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku

• troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów
• określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

• udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
• podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:
– obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas
– analizę wyników nauczania i ocen zachowania
– diagnozowanie środowiska ucznia

• udziela porad rodzicom, ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych


 

Listopad pod znakiem zdrowego stylu życia

 

   17 listopada 2022 r. przypadał Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jednakże cały miesiąc był czasem, w którym przypominaliśmy młodym ludziom, że warto prowadzić zdrowy styl życia (realizacja kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł). Rozpowszechnialiśmy wiedzę na temat skutków zdrowotnych, w tym dotyczących palenia biernego, czy wpływu na zdrowie, jaki ma korzystanie z papierosów elektronicznych.

   Na terenie szkoły odbywały się prelekcje prowadzone przez szkolnego pedagoga, wychowawców, a także nauczyciela biologii. Młodzi ludzie z klas VIII wykonali plakaty, zachęcające do zerwania z nałogiem, który niszczy zdrowie, a nawet życie palacza i jego najbliższych.