PROJEKT ,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

Projekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA,  ŻE OD DNIA 02.08.2021 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU ,, BEZ CIEKAWOŚCI – NIE MA MĄDROŚCI!”

realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek.

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas 6-7.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 49.879,00 zł.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy pobrać w sekretariacie szkoły od 21.06.2021 r. Zapraszamy!

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

  1. Świat odkrywamy, bo angielski super znamy – zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji językowych uczestników.
  2. Łamiemy prawa fizyki, dla umysłu gimnastyki! – zajęcia warsztatowe. Celem warsztatów jest zainteresowanie fizyką.
  3. Za noblistką podążamy, chemię w paluszku jednym mamy! – zajęcia warsztatowe, których celem jest wyrobienie w uczniach odpowiedzialności za środowisko poprzez postawę proekologiczną, rozwijanie pasji badawczej, nabywanie umiejętności samodzielnego projektowania doświadczeń.
  4. Eksperymenty i doświadczenia matematyczne!- zajęcia warsztatowe, których celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, umiejętności samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwiązywanie problemów matematycznych.
  5. Gimnastyka ciała – do umysłu droga cała! – zajęcia na Minisiłowni.

Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu: Małgorzata Pinkowska