Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 Polskich Olimpijczyków, ul. Żytnia 47, 87-800 Włocławek, tel. 54 233 81 63, mail:nr2nr2@wp.pl;
 • inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 2 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek                                    jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, tel. 54 4270158;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, organ prowadzący i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, a ponadto spółka VULCAN sp. z o.o. lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 • administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 • Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Toruniu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  ze względu na przepisy prawa oświatowego ww. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Monitoring

Klauzula informacyjna

            Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 • administratorem danych zgromadzonych za pomocą kamer systemu telewizji przemysłowej CCTV jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków, z siedzibą we Włocławku przy ul. Żytniej 47, 87-800 Włocławek;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, tel. 54  4270158;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z pobytem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2;
 • utrwalony obraz (Państwa dane osobowe w postaci wizerunku) przechowywany będzie do wyczerpania pojemności pamięci na dysku twardym rejestratora, nie dłużej jednak niż 30 dni, a następnie nadpisywany;
 • zapis z monitoringu wizyjnego zabezpiecza się w celach dowodowych na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw;
 • dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Obowiązek informacyjny – ZFŚS

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  ul. Żytnia 47, 87 – 800 Włocławek, e-mail: nr2nr2@wp.pl tel. 54 233 81 63
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana oraz przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl, telefonicznie: 54 4270158 .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: rozpatrzenia wniosku i/lub przyznania oraz wypłaty i rozliczania świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana wniosek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a także dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa i ustaw pokrewnych w związku z realizacją zadań ZFŚS
 4. Podstawą prawną Pani/Pana przetwarzania danych  jest ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (NP.: CUWPO, US)
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń z nimi związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia (w  przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane), o ile pozwalają na to przepisy prawa, prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie udzielonej zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS.
 11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.