Stypendium „Humaniści na start!” na rok szkolny 2020/2021

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

– uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

– uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

– uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy przyznać łącznie 400 stypendiów. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę.

Wniosek o stypendium dostępny będzie od 1 września 2020 r.  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start!. Wydruk elektronicznej wersji wniosku uzupełniony o podpisy wraz z niezbędnymi dokumentami można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Nabór zakończymy 30 września 2020r.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!.

W przypadku pytań informacji udziela:

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM