STYPENDIUM SZKOLNE

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w terminie od 1.09.2021r. do 15.09.2021r. w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B). Można również wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów wrzucać do urny w holu Urzędu
lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Kompletny wniosek to: 

– wniosek uzupełniony przez wnioskodawcę z poświadczeniem dochodu przez pracownika MOPR we Włocławku oraz poświadczeniem status ucznia przez pedagoga szkolnego;

– informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych;

– zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych z pracy za miesiąc sierpień 2021;

– kopia dokumentu z PUP i oświadczenie o pracy dorywczej, jeśli rodzic jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy;

– wykaz faktur wraz z oryginalnymi fakturami (formularz ten można dostarczyć
w późniejszym terminie).

Uzupełniony wniosek w celu uzyskania poświadczenia, że dziecko uczęszcza
do szkoły należy wrzucać do pudełka znajdującego się przy dyżurce (wejście do szkoły
od ul. Żytniej). Wniosek 
będzie do odbioru następnego dnia u osoby dyżurującej przy wejściu głównym do szkoły.

Informator nt. zasad przydzielania stypendium szkolnego znajduje się w załącznikach
na stronie szkoły. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia – dochód 528 zł netto 
na członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpniu 2021 r.

Dochód uzyskiwany ze świadczeń MOPR lub też poświadczenie braku tego typu dochodów jest konieczne na wniosku o stypendium szkolne. Ze względu na wydłużony czas obsługi dokumentów  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10
we Włocławku prosimy wnioskodawców o szczególne zwrócenie uwagi na terminy składania wniosków.

Sugerowany termin składania wniosków w MOPR do 7 września 2021r.  

Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne w szkole w dyżurce przy wejściu głównym. Można je również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/  

Wszelkich informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog pod nr telefonu 54 2338163.