Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2.wloclawek.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Lewandowska
 • E-mail: nr2nr2@wp.pl
 • Telefon: 54 233 81 63

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
 • Adres: ul. Żytnia 47, 87-800 Włocławek
 • E-mail: nr2nr2@wp.pl
 • Telefon: 54 233 81 63

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku:

Budynek przy ul. Żytniej 47:

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Kazimierza Wielkiego miasta Włocławek. Przy głównym wejściu znajdują się schody, przy drugim wejściu schody i podjazd dla niepełnosprawnych. Do każdego z wejść budynku prowadzą dwie pary drzwi otwieranych ręcznie. Wejścia  są bez progów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Hol i ciągi korytarz są bez progów. Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń. Na parterze znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora. Ciągi korytarza na parterze są bez różnic poziomu. Szkoła nie posiada dźwigów osobowych. Na wszystkich piętrach budynku znajdują się ogólnodostępne toalety. Klatki schodowe są oznakowane. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną.

Brak dostępności i podpisów brajlowskich dla sal, brak dostępność informacji głosowych lub dźwiękowych w windach; brak wyposażenia w pętle indukcyjne sal, sekretariatów, portierni.

Przy wejściu głównym do szkoły od ulicy Żytniej znajdują się dwa, wyznaczone i oznakowane miejsca  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej szkoły jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

rodzaje kontrastu,
rodzaj kontrastu

 • C1 – czarno – żółty
 • C2 – żółto – czarny
 • C3 – czarno – biały
 • C4 – biało – czarny

rozmiar czcionki,
rozmiar czcionki

 • A – domyślna czcionka
 • A++ średnia czcionka
 • A+++ duża czcionka

odstępy między znakami oraz wierszami.
odstęp między znakami oraz wierszami

 • Zmień odstęp między literami
 • zmień interlinie

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe w wersji o zwiększonej dostępności

 • TAB – Kolejny element.
 • SHIFT + TAB – Poprzedni element.
 • SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka.
 • SHIFT + ALT + H – Strona główna.
 • SHIFT + ALT + M – Zawartość strony.
 • SHIFT + ALT + 1 – Wybór Menu.
 • ESC – Anulowanie podpowiedzi.

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.